نویسنده، شاعر و سیاستمدار
Writer, poet and politician
137
عبدالرحمان پژواک
Abdul Rahman Pazhwak

عنوان زبان دسته بندی
دری حکایت و قصه
دری ادبیات
دری ادبیات
دری تاریخ
دری ادبیات
پښتو ادبیات
دری سیاست
دری ادبیات
Total books: 8