محیط زیست

تورج مهدی زاده
دری
تورج مهدیزاده
دری
محمدی بیگم
دری
نور محمد امرا
دری
سید امیر شاه حسنیار، سید نور آقا هاشمی
دری
ولی محمد رحیمی
دری
عبدالباقی هیله من غزنوی - زکریا ملاتړ
دری
Engineer Masood
English
Engineer Ehsanullah
English