قانون

محمد نعیم ابراهیي
پښتو
محمد سنگلجی
دری
as published in Official Gazette number 976
English
اصلاحات اداری
دری
انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان
دری
جمهوری دیموکراتیک افغانستان
دری
در مطبعه دارالسلطنه کابل زیور طبع پوشید
دری
حکومت افغانستان
دری