قانون

محمد سنگلجی
دری
انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان
دری
جمهوری دیموکراتیک افغانستان
دری
در مطبعه دارالسلطنه کابل زیور طبع پوشید
دری
احمد جان خان الکوزائی
دری
احمد جان خان الکوزائی
دری