صحت روانی

دکتر علی قانمی
دری
سازمان صحی جهان ، ف ج اکریشنل تربیت ها
دری
هاری او پردارواورااستریت
پښتو
ع بصیر بلوچ
دری
رابرت هندلی
دری
دیڤید .د.بورنز
دری
نصرتاله جاوید
دری
علی شريعتی
دری