جغرافیه

Lisa Golombek
English
مطالعات دیموگرافی
دری
مطالعات دیموگرافی
دری
اداره مرکز احصایه صدارت عظمی
دری
‏محمد حسيت
دری
محمد ناصر کوهی
دری
محمد ناصرکوهی
دری
فیروزکوه
دری
نورالله ابراهیمی
پښتو