153

پیشگفتار

از کتاب: اوستا اثر داکتر جاوید ، بخش اول

ای گوهر نام تو تاج سر دیوانها

ذکر تو بصد عنوان آرایش عنوانها


این دفتر گزینه ای از یادداشتهای است که لقمه لقمه اندوخته و رقعه رقعه دوخته شده است به فحوای مضمون این بیت:


تمتع زهر گوشه ای یافتم

زهر خرمنی خوشه ای یافتم

چند ماه پیش حین که در"اکادمی افغان" طی سخنرانئ شمه ای از این مطالب را اظهار داشتم دوستان تشویقم کردند تا آنرا بصورت مدون آماده بسازم دانشمند محترم عبدالرحمن "غیاثا" در ضمن ابراز لطف هزینه طبع آنرا متقبل شدند و فاضل گرامی پوهاند رهین امر تنظیم و طبع آنرا بعهده گرفتند سر انجام به همت این دو بزرگوار دفتر اول بدینصورت منتشر گردید. امیدوارم دفترهای دیگر آن که مشتمل بر مباحثی در زمینه جغرافیای تاریخی شهرهای افغانستان، اقوام، زبانها ادب و فرهنگ عادات و رسوم مردم ماست یکی پس دیگر به زیور طبع آراسته گردد، گفته شمس الدین

بستی:

گر بمانیم زنده بر دوزیم

دامنی کز فراق چاک شدست

ور نمانیم عذر ما بپذیر

ای بسا آرزو که خاک شدست

نکته ئی را که میخواهم به عرض برسانم این است که این اثر نتیجه تلاش ها و کوششهای است که با بضاعت مزجاه در هجرت و غربت به ادامه

پژوهشهای دانشمندانی چون کهزاد ،غبار خلیلی ،حبیبی ،توروایانا ،رشتیا صدقی طبیبی ،فرهنگ ،پژواک ،نیر ،میوندی رضوی کاکړ هاشمی حق شناس ... صورت گرفته است طوریکه تاریخ نگار بزرگ ما بیهقی فرموده: اخبار گذشته را دو قسم گویند و آنرا سه دیگر نشناسد: یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید خواند.

توقع نگارنده از پژوهشگران جوان و پرتوان این است که با نقد و بررسی ، عالمانه ارائه اسناد مؤید مکمل و یا مغایر آن این مهم را بسر و ثمر رسانند و در شناساندن هویت ملی ما عنایت جمیل مبذول دارند.

سایر دفترها نیز زیر عنوان "اوستا" که خود بمعنای دانش و در حقیقت دانشنامه است بچاپ خواهد رسید. باید متذکر شد در بسا موارد ذکر مآخذ بدنبال مطالب آمده که از نظر ویراستاری باید جزء منابع مرقوم میشد لهذا از این بابت و هم از لحاظ کمیها و کاستیهای دیگر از خوانندگان عزیز پوزش میخواهم باز بقول بیهقی: و مرد آنگاه آگاه شود که نبشتن گیرد و بداند پهنای کار چیست در پایان از انجمن فرهنگی افغانستان تشکر میکنم که سلسله نشرات خود را با این دفتر نا قابل آغاز کرده اند توفیق این انجمن و سایر بنیادها کانونهای فرهنگی افغانی را در راه معرفی و گسترش ،قوام و دوام سنن و آداب فرهنگ و تاریخ افغانستان عزیز از خداوند منان خواستارم:

من از معضل این قصه مجملی گفتم

تو صد حدیث مفصل بخوان ازین مجمل