اظهار امتنان

از کتاب: شرح حال و تحلیل اشعار صوفی عشقری

وجیبه خود میدانم که از دوست با احساس و با عاطفه خود نجیب رحیق مدیر مجله "آریانا افغانستان" که زحمات فراوانی را در چاپ این زندگی نامه متقبل شدهاند و از دوست محترم غلام صدیق کوهستانی مدیر احصائیه و پلان کتابخانه های عامه که امور تایپ این اثر را عهده دار شدند و از دوست مهربانم رشاد "وسا" که فرتوی صوفی عشقری را تهیه نمودند و از سایر جوانان با ایثاریکه کمک مالی خود را در چاپ این کتاب دریغ نکردند و از کارکنان شریف و نجیب شعبه لینو تایپ و طبع حروفی و زنگوگرافی مطبعه دولتی که همت شریفانه خویش را در زمینه های مختلف چاپ صادقانه بکار بردند اظهار شکران و امتنان نموده موفقیت مزید برای شان مسئلت نمایم.

افزون بر این باید خاطر نشان سازم که: چون چاپ دوم این کتاب محصول یاری و یاوریی دوست بزرگوار و بزرگوار زاده برادر مولانا محمد قاسم فرزند رشید و برومند مرحوم کاکا فیض الله خان مزاری است. وظیفه ی خود میدانم که مراتب سپاس عمیق خود را به پیشگاه وی بخاطر همت و همکاری نجیبانه اش تقدیم کرده از درگاه خداوند لاینام ولایموت، در کلیه امور زندگی بهروزی و پیروزی برایش مسئلت نمایم والسلام.


نیلاب رحیمی