نگاهی مختصر به زنده گی نویسنده (نیلاب رحیمی)

از کتاب: شرح حال و تحلیل اشعار صوفی عشقری

نیلاب رحیمی  فرزند مرحوم ملک صاحبداد (متوفی 3 عقرب سال ۱۳6۱ هـ.ش) در سال ۱۳۲۲ هـ.ش در قریه شصت رخه پنجشیر بر بساط هستی پا نهاد دوره آموزش ابتدایی را در رخه پنجشیر - متوسطه را در ابن سینا و دروه عالی را در دارالمعلمین کابل سال ١٣٤٤ هـ.ش به انجام رسانید و پس از دوسال آموزگاری در دار المعلمین کابل و متوسطه رخه پنجشیر در سال ١٣٤٧ هـ.ش شامل دانشکده ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل شد و سرانجام از شعبه تاریخ و جغرافیای آن دانشکده در سال ۱۳5۱ هـ.ش بدرجه لیسانس فارغ گردیده بسال ۱۳5۲ هـ.ش به حیث مهتمم مجله کتاب در کتابخانه های عامه مقرر شد و پس از آن وظایفی چون: آمر آرشیف ملی افغانستان، عضو علمی انجمن تاریخ - مدیر مسؤل مجله لمر - رئیس کتابخانه های عامه (از سال ١٣٦٠ تا ٢٥ عقرب ۱۳۷۱هـ . ش) و رئیس انجمن نویسندگان افغانستان (از عقرب ۱۳۷۱ هـ.ش تا ٢٤ میزان سال ۱۳۷5 هـ.ش) را در تشکیلات دولتی ایفا نمود. نیلاب رحیمی علاوه از نوشتن مقالات به نگارش و تالیف کتابهای نیز پرداخته که از آن جمله تا حال کتب ذیل کسوت چاپ دربر کرده اند: 

- شرح حال و تحلیل اشعار صوفی عشقری، طبع کابل سال ١٣٥٧ هـ.ش طبع دوم سال ۱۳۸۰هـ.ش پشاور. 

- سیر تاریخی کتابخانه ها در افغانستان طبع کابل، سال ١٣٦١هـ.ش 

- سنگردیهای پنجشیر، با تحیشه و تعلیق، طبع کابل سال ١٣٦٥هـ.ش 

- دیوان اشعار سید قاسم پنجشیری با مقدمه و حواشی طبع پشاور سال ۱۳۷5 هـ.ش 

گذشته از آن یک تعداد آثار دیگری چون:

بخشی از اشعار مولانا غلامی پنجشیری - اشکال العالم جهانی با تحشیه و تعلیق، از روی نسخه محفوظ در آرشیف ملی افغانستان - پنجشیر در تاریخ - انگیزه های برده داری در خراسان بزرگ - افغانستان در روند تاریخ و دولتهای محلی در خراسان آماده چاپ اند که در پرتو توفیق و موهبت خداوند و رفع ناتوانی های مالی به چاپ این آثار مبادرت خواهد شد.