هر چیزیکه دارم همه از ان تو باشد

از کتاب: دیوان صوفی عشقری ، غزل

هر چیزیکه دارم همه از ان تو باشد

خیرات سر سر و خرامان تو باشد

بین صدف کون و مکان ای درنایاب

دردانه ندیدم که چو دندان تو باشد

افسوس که با مردم جاهل بتماسی

حرمان تو حرمان تو حرمان تو باشد

داری بخدا همرۀ هر طایفه رازی

نیک و بد عالم همه خواهان تو باشد

بردی به نگاهی دلم ایشوخ خبرباش

بر گردنت افتاده و تاوان تو باشد

باکج نظری جانب کلب تو نه بینم

از بسکه مرا پاس نمکدان تو باشد

عشق تهی دست دهد جان و بمیرد

صد پوند چوبک بوسۀ ارزان تو باشد

ای شایق گلباز ازین بیش چه خواهی

یاریکه دلت برده برفمان تو باشد

در صورت شان عشقری آیا که چه دیدی

اوصاف خوبان درج بدیوان تو باشد

یک عشقری خواهان و طلبکار تو نبود

دست طمع شهری بدامان تو باشد