123

اظهار سپاس

از کتاب: چیستانهای شفاهی دری

چاپ کتاب « چیستانهای شفاهی دری» در نتیجه ی زحمات کارگران شریف شعبات مختلف مطبعه ی دولتی ممکن گردیدف که با ابراز سپاس نامهای ایشان را یاد آور میشویم:

محمد اکبر دلاور مدیر عمومی مانو تایپ 

سرمتبان: عبدالسالم آخند زاده و سید امان الله هاشمیان.

صفحه بستها: نور ضیآ نجیبهف فهمیه، مهتابف مختار احمدف وحیدالله، رحیم الله و عبدالسمیع.

آپریتران: عبدالمالک ، نور محمد، معصومه ولیلما.

کاگران شعبۀ کاستر: احمد ضیآ، خواجه بلبل، افغانی و رابعه. 

کارگران طبع حروفی: پیر محمد، غلام علی ، علی محمد و محمد بشیر.

ماشینکاران طبع: سید شریف، علی احمد عبدالسمع، حبیب الله بهرام. 

کارگران زنگو گرافی: محمد انور، عبدالقدریر، محمد ظاهر فولاد محمد ابراهیم جان محمد قربانعلی.

کار گران صحافی: محمد سرور مدیر صحافی، سید الرحمن، مستری فیض محمد، رحیم الله ، اسد الله، الله محمد ،محمد اسماعیل و محمد اکبر.

(بقیه صحفه ی مقابل)


زیر چاپ:

1-آفتاب چیغدی عالم گه      (مجموعه ی سروده های کودکان از بیک)

2-خر گوشک مه کدت کار دارم!      (ترجمه)

با ضمیمه ی فلم کارتونی چه قسم ساخته میشود؟    (برای کودکان)

3-ترانه های غرجستان                             (مجموعه دوبیتی های هزاره گی) 

4-شیوه های ثبت و گرد آوری ادب شفاهی     (با دکتور بهرام)

آثار اماده ی چاپ:

1-درباره ی چیستان                           اثر تحقیقی در دو جلد

2-در بارۀ کیستان (معما)                        اثر تحقیقی در دو جلد

3-تابتی متل لر                     (مجموعه ی قوشق های ازبیکی)

4-ترانه هایی از کرانه های آمو             (مجموعه ی قوشق های ازبیکی)

5-دوبیتی                                (مجموعه ی دوبیتی های شفاهی)

6-فلک                                    (مجموعه ی رباعیات شفاهی)

7-نمونه های ادب شفاهی زبانهای ازبکی ، ترکمنی، بلوچیف پشه یی، شغنی، پراچی و کته (نورستانی)

8-ادب شفاهی کودکان                                (اثر تحقیقی)

9-رمز های گفتاری و نوشتاری دری زبانان 

10-تشکیل خانواده و خویشاوندی در افغانستان 

11-ترانه های پنجشیر

آثار چاپ شده ی نگارنده: 

1-سفر نامه ای امان الله غازی                1349       درجرایدملی 

2-ترانه های کهسار(جلد اول)               1359        انجمن فولکلور

3-فریاد (مجموعه ی شعر)                  1356                  در هند

4-دیوان اشعار دری خوشحال ختک            1356                در پشاور

5-مناقب شیخ رحمکار (ویرایش)         1365             پوهنتون کابل

6-متل های دری                            53-1352         مجله فولکلور و جریده ی پامیر

7-ترانه های مردم                          58-1357                   مجله ی آواز

8- مفاهمه ی شفاهی     

و سیر تاریخی آن در افغانستان        1367           اتحادیه ژور نالیستان 

9-چیستانهای دری زبانان افغانستان 

(بزبان روسی)                             1366                        در دوشنبه