37

اسلام در اسپانیا منشا رنسانس در اروپا

از کتاب: گرآورده های مهم

وقتی که در اروپا عصر تاریکی (قرون وسطی ) حکمفرمابود و هیچ کس نمیتوانست تا نظر خویش را بیان کند علما به خاطر ابراز نظریات خویش محکوم و حتی به اشد مجازات جزا داده میشد ند مانند :

فیلسوف ایتالوی که به جرم اعتقاد به نظریه یی تحول و تکامل زبانش قطع شده و خودش را آتش زدند .

کاپرنیک به جرم ثابت کردن گردش زمین محکوم شد .

گالیله در سن هفتاد سالگی بخاطر پیروی از نظریه ی کپرنیک به زندان انداخته شد تا بالاخره مجبور به توبه شد و قسم یاد کرد که دیگر دست به بدعت نزند . بدین ترتیب دانشمندان قربانی جهالت مسحیان قرون وسطی میگردیدند .

اما ترقیاتی شگفت انگیز که در پنج صد سال اخیرنصیب غربی ها شده است ثمره پیشرفت های است که مسلمانان شش صد سال بعد از مسیحیت بدست آوردند . و از دو طریق به اروپا انتقال یافت یکی از طریق تجارت ویلز با مسلمانان که مسلمانان درضمن اموال دیگر تجارتی کتاب ها را نیز به ویلز انتقال میدادند و اما مهمتراز آن روشن شدن مشعل اسلام در اسپانیا از سال 711-1492 میلادی میباشد که مسیحیان را دوباره به فلسفه یونان . هند ودیگر علوم آشنا ساخته و زمینه ساز رنسانس گردید .

به گفته کا میپبل دانشمند انگلیسی هنگام که اروپا در کمال تاریکی و گمنامی قرار داشت کشور های اسلامی به رهبری خلفای بغداد در قرطبه ( یکی از شهرهای اندلس واقع در اسپانیا) روبه پیشرفت بود و در آن زمان که زنان اروپایی که قادر به نوشتن نام خویش نبودند دختران مسلمان که تازه به سن بلوغ رسیده بودند به آسانی خوانده و نوشته میتوانستند . هنگامی که اسپانیا به دست مسلمان افتاد و بنیاد دانشگاهها نهاده شد و در دانشگاه ها به روی همه بدون در نظرداشت دین و نژاد باز بود .درپهلوی هر مسجد یک مرکز علمی اعمارمی گردید که در آن افراد به فراگیری علم می پرداختند که حتی شارلمان پسر خودرا برای فراگیری علم نزد معلمین مسلمان دراسپانیا فرستاد

با درنظرداشت موارد فوق میتوانیم بگوییم که انتشار اسلام از طریق جنگ های صلیبی نه بلکه از تجارت مسلمانان با ویلز و حکومت مسلمانان دراسپانیا گردید . درسال 1130 یک دارالترجمه بزرگی به رهبری اسقف بزرگ ریموند ایجاد شد که کتابهای عربی را به زبان های لاتینی ترجمه میکرد ودراین کار بسیار موفق شد و تا پنج صد الی شش صد سال دارالعلم های اروپا برمحور همین ترجمه ها چرخید .

اسلام که یک از زنده ترین دین هاست و همچنان ازجمله ادیان بود که در کمترین فرصت بهترین علم وتمدن رابه جهان منتشرساخت و مربی وسرمشق اروپائیان گردید ولی متاسفانه با داخل شدن باد زهرآگین به کشورهای اسلامی که مملو از خرافات شرک ریا و تعریف نا درست از دین بود اساسات اسلام را که به عقل .برهان . صداقت . علم و عمل استواربود ضعیف ساخت .