123

فهرست محلات ثبت چیستانها

از کتاب: چیستانهای شفاهی دری

ولایت ارزگان:

شهرستان 162-231-433

ولایت بدخشان:

2-109-124-172-238-323-338-433-445-462-510.

بید کلان (یفتل)156-191-221-256-437-460-

جرشاه بابا(کشم)92-140-211-459

چته (فیض آباد) 12-270-408-505-516-545

خاش (جرم)347-354-437-460

ده توت پایین (ظهر بزرک) 73-142-149

راوی (بهارک927-100-169-187-239-269-322

نسی (درواز)272-333

ولایت بغلان :

بز دره (نهرین) 476-486-489

ولایت بلخ:

مزار شریف 55-372-382-409-432-439-484-500-528-538-553

بابه یادگار (مزار شریف)76-81-167-194-214-321-371-407-410

چغدک (مزار شریف ) 46

ولایت پروان:

2-68-109-193-243-276-302-323-336-337-338-385-455-457-551

بگرام 3-28-49-53-63-65-110-135-143-176-201-2236-255-300-305-326-339-343-344-369-395-412—461-1/493-514-529

بهادر بیگ خیل(گلبهار)202

پل متک (جبل السراج)180-227-240-292-331-360-368-376-386-393-425-480-482-517-542

پنجشیر:

106-110-143-172-193-221-423-493-509-529

آبدره (رخه ی پنجشیر)174-176

درخیل (رخه ی پنجشیر)25-17-82-85-89-220-281

رخه(پنجشیر)9-12-13-61-64-270-397-511-516

شوپه ( رخه ی پنجشیر) 320-347-369-474-533

کرامان (پنجشیر)67-76-91-147-147-156-159-187-188-295-456-489-553

گنه (رخه ی پنجشیر)279

تتمدره 448

چاریکار 12-25-35-40-49-50-53-63-64-65-90-110-111-117-132-135-137-304-305-309-326-333-342-347-367-369-371-371-375-378-395-397-399-408-438-442-42-564-467-472-493-502-507-509-514-529-532-539-540

ولایت تخار:


تالقان : 460-499-537-545-

رستاق:92-105-130-155-250-270-272

سنگ آتش (فرخار):74-115-523

ولایت سمنگان:

دولت آباد (حضرت سلطان):237-349-401-419-440-487-2/493.

تاشقرغان(خلم):546-549

خرم و سار باق:7-45-213-296-328

ینگی اریغ (خلم):145-328-402-414

ولایت غزنی : 229-534-543

بکاول:28-116-129-178-207-218-226-266-271-291-315-363-364-370-380-398

ناور:1-48-79-162-216-291-418-444-446-454-455-468-500-527

ولایت غور :


الندر : 485

تولک:47-78-114-175-214-257-273-340-413-421-438-544-555

ولایت فاریاب 

میمنه:33-46-75-121-123-128-166-225-252-259-275-286-289-357-372-493-493-

ولایت کابل:

شهر کهنه ی کابل:1-2-3-4-5-6-7-8-12-16-25-28-30-35-38-39-40-41-44-49-50-51-53-59-60-61-66-68-69-72-80-90-95-100-105-110-114-120-130-135-140-150-155-160-156-170-175-180-183-200-212-228-258-278-213-328-414-428-512-528-519-1522-525-530-532-545-550-551

استالف:389-404-524

چاردهی:17-453-473-49

افشار:177-178

قلعه ی بختیار 411

قلعه ی مسلم 24-82-160-303

شینه 192-529

فرزه 317

پغمان : 21-23-88-99-274-301-345-479-498

بیکتوت 458

خواجه لکن 303

ولایت کاپیسا:

کاریز دشت: 94-504-515

کوهستان : 515

خم زرگر : 85-362-495

نجراب:11-97-138-150-258-266-297-492

ولایت کندز:

شهر کندز: 16-27-34-63-69-106-109-143-172-178-185-199-215-221-245-304-323-333-369-375-385-406-410-414-431-445-457-462-474-51—238-510-516-530-551

خان آبد : 163-270-272-276-298.

ولایت لغمان:

چار باغ:521

چاردهی:127-307

مندر اول:20-59-77-118-125

209-246-254-325-358

مهتر لام:56-370

ولایت لوگر:

برکی راجان:

ده ملا:57-101-219-283

قلعه سنگی:22-36-98-137-478

ولایت ننگرهار:

سراچه (جلال آباد) 197-294

سرخرود:

باغوانی:14-18-77-119-133-173-228-312-332-466

تتنگ نواب جبارخان:43

سلطانپور:19 

فتح آباد  42-313-373-471

کندی باغ (رودات ):119-329-449

هده:10-112-120-168-241-217-310-426-447-450-513-547.

ولایت نیمروز:

زرنج :3

چار برجک :288

ولایت هرات:

شهر هرات:2-45-49-54-72-109-124-134-136-137-141-149-186-233-290-323-338-348-352-367-383-445-534-552

پاحصار(شهر هرات)96-191-244-271-341-346-354-488-494-502-512-531-541

انجیل:26-31-52-54-83-91-153-154-171-178-181-210-299-330-354420-443-489-497-506-518-531-545-550-554

چشت:39

سه برز (چشت)88-113-217-251-306-361-365-488-492-526

رباط پی: 184-205-351-435

شافلان=پشتون زرغون:71-183-222-285-325-342-350-415-483-552

غوریان:32-37-197-144-248-278-308-356-520

کالسک پایین (شندیند)151-198-212-299-481-503

کمانه (کهسان)179-189-206-213

پیوست دو 

فهرست محلات ثبت چیستانها 

ولایت ارزگان:

شهرستان 162-231-433

ولایت بدخشان:

2-109-124-172-238-323-338-433-445-462-510.

بید کلان (یفتل)156-191-221-256-437-460-

جرشاه بابا(کشم)92-140-211-459

چته (فیض آباد) 12-270-408-505-516-545

خاش (جرم)347-354-437-460

ده توت پایین (ظهر بزرک) 73-142-149

راوی (بهارک927-100-169-187-239-269-322

نسی (درواز)272-333

ولایت بغلان :

بز دره (نهرین) 476-486-489

ولایت بلخ:

مزار شریف 55-372-382-409-432-439-484-500-528-538-553

بابه یادگار (مزار شریف)76-81-167-194-214-321-371-407-410

چغدک (مزار شریف ) 46

ولایت پروان:

2-68-109-193-243-276-302-323-336-337-338-385-455-457-551

بگرام 3-28-49-53-63-65-110-135-143-176-201-2236-255-300-305-326-339-343-344-369-395-412—461-1/493-514-529

بهادر بیگ خیل(گلبهار)202

پل متک (جبل السراج)180-227-240-292-331-360-368-376-386-393-425-480-482-517-542

پنجشیر:

106-110-143-172-193-221-423-493-509-529

آبدره (رخه ی پنجشیر)174-176

درخیل (رخه ی پنجشیر)25-17-82-85-89-220-281

رخه(پنجشیر)9-12-13-61-64-270-397-511-516

شوپه ( رخه ی پنجشیر) 320-347-369-474-533

کرامان (پنجشیر)67-76-91-147-147-156-159-187-188-295-456-489-553

گنه (رخه ی پنجشیر)279

تتمدره 448

چاریکار 12-25-35-40-49-50-53-63-64-65-90-110-111-117-132-135-137-304-305-309-326-333-342-347-367-369-371-371-375-378-395-397-399-408-438-442-42-564-467-472-493-502-507-509-514-529-532-539-540

ولایت تخار:


تالقان : 460-499-537-545-

رستاق:92-105-130-155-250-270-272

سنگ آتش (فرخار):74-115-523

ولایت سمنگان:

دولت آباد (حضرت سلطان):237-349-401-419-440-487-2/493.

تاشقرغان(خلم):546-549

خرم و سار باق:7-45-213-296-328

ینگی اریغ (خلم):145-328-402-414

ولایت غزنی : 229-534-543

بکاول:28-116-129-178-207-218-226-266-271-291-315-363-364-370-380-398

ناور:1-48-79-162-216-291-418-444-446-454-455-468-500-527

ولایت غور :


الندر : 485

تولک:47-78-114-175-214-257-273-340-413-421-438-544-555

ولایت فاریاب 

میمنه:33-46-75-121-123-128-166-225-252-259-275-286-289-357-372-493-493-

ولایت کابل:

شهر کهنه ی کابل:1-2-3-4-5-6-7-8-12-16-25-28-30-35-38-39-40-41-44-49-50-51-53-59-60-61-66-68-69-72-80-90-95-100-105-110-114-120-130-135-140-150-155-160-156-170-175-180-183-200-212-228-258-278-213-328-414-428-512-528-519-1522-525-530-532-545-550-551

استالف:389-404-524

چاردهی:17-453-473-49

افشار:177-178

قلعه ی بختیار 411

قلعه ی مسلم 24-82-160-303

شینه 192-529

فرزه 317

پغمان : 21-23-88-99-274-301-345-479-498

بیکتوت 458

خواجه لکن 303

ولایت کاپیسا:

کاریز دشت: 94-504-515

کوهستان : 515

خم زرگر : 85-362-495

نجراب:11-97-138-150-258-266-297-492

ولایت کندز:

شهر کندز: 16-27-34-63-69-106-109-143-172-178-185-199-215-221-245-304-323-333-369-375-385-406-410-414-431-445-457-462-474-51—238-510-516-530-551

خان آبد : 163-270-272-276-298.

ولایت لغمان:

چار باغ:521

چاردهی:127-307

مندر اول:20-59-77-118-125

209-246-254-325-358

مهتر لام:56-370

ولایت لوگر:

برکی راجان:

ده ملا:57-101-219-283

قلعه سنگی:22-36-98-137-478

ولایت ننگرهار:

سراچه (جلال آباد) 197-294

سرخرود:

باغوانی:14-18-77-119-133-173-228-312-332-466

تتنگ نواب جبارخان:43

سلطانپور:19 

فتح آباد  42-313-373-471

کندی باغ (رودات ):119-329-449

هده:10-112-120-168-241-217-310-426-447-450-513-547.

ولایت نیمروز:

زرنج :3

چار برجک :288

ولایت هرات:

شهر هرات:2-45-49-54-72-109-124-134-136-137-141-149-186-233-290-323-338-348-352-367-383-445-534-552

پاحصار(شهر هرات)96-191-244-271-341-346-354-488-494-502-512-531-541

انجیل:26-31-52-54-83-91-153-154-171-178-181-210-299-330-354420-443-489-497-506-518-531-545-550-554

چشت:39

سه برز (چشت)88-113-217-251-306-361-365-488-492-526

رباط پی: 184-205-351-435

شافلان=پشتون زرغون:71-183-222-285-325-342-350-415-483-552

غوریان:32-37-197-144-248-278-308-356-520

کالسک پایین (شندیند)151-198-212-299-481-503

کمانه (کهسان)179-189-206-213

پیوست سه 

فهرست نامهای باز گوینده گان چیستانها

درین فهرست «ف» مخفف فرزند،«د» علامت اختصاری دختر و «ب»نشانه ی واژه ی باشنده میباشد.

***

ایام الدین . ف . امام الدین 280- ساله . آَشپز. بیسواد . ب: فرزه . 1348

براتعلی. ف. محمد رحیم غازی.440- ساله. دکاندار. بیسواد . ب : شور بازار کابل 1344

بسم الله عالدی 220- ساله. محصل ژورنالیزم فاکولته ادبیات . ب: بکاول ولایت غزنی 1452

ثریا صادقی. د. حاجی غلام صادق. 10- ساله. متعلم لیسه س ستاره. ب: زرگر خانه میمنه 1354

جمال الدین دلیر200- ساله. متعلم مکتب. ب. نسی در واز ولایت بدخشان 1354 جملیه د براتعلی 140- ساله. متعلم لیسه ی آریانا. ب: کارته ی پروان کابل1356.

حبیب الله . قوم عرب، 60- ساله . دهقان بیسواد. ب: دولت آباد حضرت سلطان سمنگان 1354

حلیمه . د. قطب الدین 55 ساله. خانم خانه بیسواد . ب: درخت شنگ کابل. 1349

حیات الله. ف. رحمت الله.25 ساله مستوی . با سواد . ب: شینۀ بگرامی کابل. 1346

حیات الله 38 ساله و رادیو سازو با سواد . ب: چاریکار پروان 1351

خاک راه . 25 ساله و دهقان . با سواد . ب : خاش جرم بدخشان. 1353

خلیل الله. 16- ساله بیکار . بیسواد . ب گذر بابه یادگار مزار شریف بلخ 1349

خلیل الله. ف. حاجی غلام صادق. 12 ساله. متعلم مکتب جرنیل غوث الدین. 

ب: گذر زرگر خانه میمنه فاریاب 1354

ذبیح الله. ف. احمد الله 13 ساله. متعلم . ب: چاردهی کابل 1355

ذبیح الله دهپور. 17 ساله . متعلم . ب: رستاق تخار. 1354

روزی . ف. محمد یعقوب. 19 ساله. چوپان . با سواد . ب: راوی بهارک بدخشان . 1353

زبیده. د. رجبعلی. 23 ساله. بیسواد . ب: چغدک مزار شریف بلخ 1348

زرمینه . د. ممتاز . 17 ساله. متعلم لیسه زرغونه . ب: کابل 1353

سردار محمد . 80 ساله کار مند شرکت روده . بیسواد ب: نجراب کاپیسا 1354

سهیلا صادفی. د. حاجی غلام صادق. 11 ساله متعلم لیسه ستاره .ب: گذر زرگر خانه میمنه فاریاب 1354

سعید.16 ساله دهقان . بیسواد ب: خاش جرم بدخشان 1347

سید عباس . 14 ساله . متعلم لیسه نادریه. ب افشار کابل. 1344

سید مصطفی . ف . سید عبدالله. 14 ساله متعلم لیسه ی نادریه ب: فرزه کابل. 1344

سید میر شاه .17 ساله. دهقان . بسواد. ب: انجیل هرات 1353.

شاه علی اکبر شهرستانی. 45 ساله . استاد فاکولته ی ادبیات . ب: شهرستان ارزگان 1354.

شیرگل. ف. سید گل. 51 ساله. دریور . بیسواد و ب: کابل 1346

ضیا الدین. ف. امام الدین . 16 ساله . متعلم . ب: چاریکار پروان 1347

عبدالجبار. ف. عبدالستار . 13 ساله . متعلم . ب: فتح آباد سرخرو ننگرهار. 1353

عبدالحبیب .ف. عبدالقدیر.16 ساله. متعلم لیسه ی نادریه. ب: شهر آراء کابل. 1345.

عبدالحبیب.ف. محمد نسیم 12 ساله. متعلم . ب: انار فروشی کابل 1350 

عبدالرحیم مشهور به حاجی غریب. 25 ساله. با سواد و ب: مندر اول لغمان 1355.

عبدالسلام مشهور به حاجی عرب. 45 ساله. آواز خوان. ب: کمانه ی کهسان هرات 1354.

عبدالسمیع . ف. عبدالطیف.21 ساله و دکاندارو بیسواد ب: ده ملا برکی راجان لوگر1352.


عبدالهادی راجی . 16 ساله . متعلم لیسه ی حبیبیه . ب: مزار شریف  1353.

عبدالهادی. 17 ساله. متعلم و ب: کاکه خیل جبل السراج پروان 1354

عزیز محمد. 35 ساله. دریور . بیسواد . ب: رخه ی پنجشیر پروان 1352.

عزیز گلو ف. سید گل. 60 ساله دریور بیسواد. ب: کابل. 1346

عید محمد .21ساله و دریور و بیسواد ب: چته ی فیض آباد بدخشان 1353.

غایب نظر. ف. حق نظر. 20 ساله. بیسواد دکاندار .ب : ده توت پایین شهر بزرگ بدخشان. 1352.

غلام سخی. ف. حاجی عبدالرحمن . 16 ساله. متعلم لیسه ی ابو عبید . ب: عرب خانه ی میمنه فاریاب. 1354

غلام علی.ف. محمد رحیم غازی 89 ساله. با سواد . نجار. ب: گذر شمعر یزها .کابل 1346

غلام معصوم اخلاص. 19 ساله . متعلم . ب: شهر چاریکار پروان 1349 

فاضل  حاجی .ف. محمد نوروز 31 ساله. افسر نظامی . ب: زیر کوه شیندند هرات 1351

فاضل.17 ساله بیسواد. اشتوپ ساز. ب: تتمدرل علیا پروان 1351 

فرخشاه محبی ولد محب علی 15 ساله. متعلم لیسۀ نادریه . ب: فرزه کوهدامن کابل 1346

کو کوجان. د. سید گل. 71 ساله. بیسواد. ب: گذر فراشخانه ی شهر کهنۀ کابل 1344

مبارکشاه . ف. بهلول شاه. 40 ساله. آشپز. بیسواد. ب: قریۀ سلیمان شکر دره کابل 1345

مبارکشاه. 27 ساله. کارگر کود برق مزار. با سواد. ب: خرم و سارباق سمنگان 1347

محمد ابراهیم، حاجی. ف. ملا محمود. 40 ساله. دهقان . با سواد. ب: قریه بزاری شیندند. 1352

محمد اسحق . ف. عبدالرحیم . 13 ساله. متعلم . ب: پغمان کابل. 1354

محمد اسحق. ق. محمد امین . 14 ساله، متعلم مکتب ابوریحان . ب: گذر فراشخانه ی کابل. 1347

محمد نسیم. 24 ساله. محصل ژورنالیزم. ب: چار برجگ نیمروز 1352

محمد نسیم. ف. رجبعلی . 27 ساله بیسواد. آهنگر .ب: تنور سازی کابل . 1346

محمد هاشم . ف. محمد غفور 13 ساله . عکاس . بیسواد. ب . خان آباد کندز . 1344

مختار . ف . جقداد. 19 ساله. بیسواد .نانوا . ب: رخه پنجشیر . 1354

مودودو 27 ساله. بیسواد دهقان . ب. سه بر زچشت هرات 1353

مهتاب الدین . ف. غلام علی . 13 ساله . متعلم . ب: بگرام پروان. 1348 

میا. ف. غلام دستگیر شیدا. 14 ساله. آواز خوان و متعلم مکتب .ب : خرابات کابل 1344

میراجان . ف. احمد جان. 45 ساله، با سوادو دهقان. ب: درخیل رخۀ پنجشیر 1354

میرزا محمد. ف. سلطان محمد. 18 ساله بیسواد . پیاده. ب: ب نیاز بیگ کابل 1353

میر محمد امین مشعوف. 45 ساله. مامور . بک هرات 1349

نسیمه رحمانی. دو حاجی عبدالرحمن 14 ساله. متعلم لیسه ی ستاره. ب: عرب خانه میمنه فاریاب 1354

نصر الله پر تو نادری. 26 ساله. محصل فاکولته علوم. ب.جرشاه بابا کشن بدخشان. 1354

نصر الله . ف. عبدالله . 12 ساله. بیسواد ب: بگرام پروان 1348

نظیفه. د. براتعلی 14 ساله. متعلم لیسه آریانا. ب: کارته ی پروان کابل 1354.

نواب.23 ساله. بیسوادو دکاندار. ب: قلعۀ سنگی برکی راجان لوگر 1353

نور الدین . 33 ساله. بیسواد . خیاط. ب: کورک دانه ی غلامالی برام 1348 

نور مدحمد 13ساله متعلم .ب.بید کلان یفتل بدخشان 1354

نوریه . د . عبدالمجید. 15 ساله. متعلم لیسه ی زرغونه .ب: سالنگ وات 1354. 

ویس الدین . 12. ساله. متعلم . ب: کرامان پنجشیر 1354