42

جامه نارنجی گلم

از کتاب: راگ هزره ، فصل شکیب سوزان
شکیب سوزان


جامه نارنجی گلم ،رخساره نارنجی
اگر از حالی من باشی خبر دار
دل سنگ ات بسوزه بر منی زار
تمام شهر عالم را بگردی
نیابی مثل من یار وفادار

جامه نارنجی گلم ،رخساره نارنجی

فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی
گل سرخ و سفیدم کی می آیی
بنفشه برگ بیدم کی می آیی
تو گفتی گل درآید من می آیی
گل عالم تمام شد کی می آیی
جامه نارنجی گلم ،رخساره نارنجی

فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی