42

کاش امشب نگار من باشی

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ولی ، بخش ،
احمد ولی

کاش امشب نگار من باشی
من که مستم خمار من باشی
کاش امشب نگار من باشی
من که مستم خمار من باشی

من چون مژگان به چشمت نزدیکم
من چون مژگان به چشمت نزدیکم
خوش دارم کنار من باشی
خوش دارم کنار من باشی
من که مستم خمار من باشی
کاش امشب نگار من باشی
من که مستم خمار من باشی

من به یادت ز گلستان گذرم
من به یادت ز گلستان گذرم
بوی گل اعتبار من باشی
بوی گل اعتبار من باشی
کاش امشب نگار من باشی
من که مستم خمار من باشی

شب خیالت به پیش من باشد
شب خیالت به پیش من باشد
پس چرا انتظار من باشی
پس چرا انتظار من باشی
کاش امشب نگار من باشی
من که مستم خمار من باشی