42

کرده ام ناله بسی، در پی همنفسی

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

کرده ام ناله بسی، در پی همنفسی
بشنوم نيمه شبان، ناله های جرسی

چرا شور و فغان دارم
شکايت ز آسمان دارم
نه زين گريم، نه زان نالم
بُت نا مهربان دارم

گر چه بيمار دلم، خسته و زار دلم
ميکشد ياد تو شب، پنجه بر خواب دلم

بيا ای ماه کنعانم، بيا لعل بدخشانم
رها کی ميکند يک شب، تب عشقت گريبانم