42

سلام عزیز دلم در چمنت بلبلم

از کتاب: راگ هزره ، فصل سراج پوپل ، بخش ،
سراج پوپل

سلام عزیز دلم در چمنت بلبلم
باغبان به تو میگم سلام بگو به گلم

دادی دجوانی موسم
دا دمستی موسوم
ستا په دروازه باندی
زماد ملنگی موسوم

سترگی جنگ وی جلی
شوندی شوری جلی
مینه دی کباب کړمه
ته می زکلوی جلی

یار گلدی باهار گلدی
یانوم غه نگار گلدی
آجلوم انجمندی
باغم که دلبر گلدی

هرم کوزو مهره دار
بیرامی نازار
قایق تی عاشقلر
نازه گلکسی دلدار