42

هنوزم هنوزم به دام تو هــــستم

از کتاب: راگ هزره ، فصل فواد رامز ، بخش ،
فواد رامز

هنوزم هنوزم به دام تو هــــستم
هنوزم به درد مـــــدام تو هـستم
هنوزم به لطف دروغــــــم فریبی
هنوز عاشق هر کـلام تو هستم
هنوزم، هنوزم...
هنوزم هنــــــوزم ز جورت نکاهی
هنوزم نه لطـــفی به نیم نگاهی
دلی را که دادم ز تو بر نگیـــــرم
هنوز عاشق نا بکام تو هـــستم
هنوزم، هنوزم...
هنوزم به چشمم گلی بی مثالی
هنوزم تو یکتای حســن و جمالی
توئی آرزویم، ترا چون نجـــــــــویم
هنوز عاشق هر خرام تو هسـتم
هنوزم، هنوزم..