42

آقا داماد جوانی

از کتاب: راگ هزره ، فصل جاوید شریف ، بخش ،
جاوید شریف

شمع و چراغ و گل را
بر روی هم گذارید
به دست خواهر عروس
بر غنچه ها گذارید
خواهرهای عروس جان
کارد طلا ره بیارید
پیش عروس و داماد
به دلخوشی گذارید
آقا داماد جوانی
بکو تو مهربانی
باید که به جای کارد
یک چند روپه مانی

از قدیما تا بحال
رسم و رواج همینه
تا داماد پیسه نده
کارد طلا نبینه
یک چند روپه چی باشه
تو امشب هستی داماد
بیا دلت کلان کو
امشب بکو خرابات

آقا داماد جوانی
بکن تو مهربانی
باید که بجای کارد
یک چند روپه بانی

مادر داماد به شوق
سوی عروس ببینه
امشب ماه چهاردهم
در خانه شان بشینه
در جمع ....
به دست خواهر داماد
خرام خرام میایه
برخیز بکن دلی شاد

آقا داماد جوانی
بکن تو مهربانی
باید که به جای کارد
یک چند روپه بانی