42

خواهرم بیدار شو تقدیر دنیا دست توست

از کتاب: راگ هزره ، فصل نبی دلنواز ، بخش ،
نبی دلنواز

خواهرم بیدار شو تقدیر دنیا دست توست
دفن کن دیروز را آغاز فردا دست توست

گرچه تا امروز هم بستست دست و پای تو
موج طوفان خیز مردم مثل دریا دست توست

دشمن خونخوار ما ترفند ها دارد مگر
صخره سنگ مرگ دشمن کوه بابا دست توست

داده نا مردان به دشمن خاک میهن را اگر
سنگر هر کوه و دره، دشت و صحرا دست توست

زندگی را در اسارت سر نمودن ذلت است
پاره کن زنجیر را دست توانا دست توست