42

همه ميگن عاقبت مــــرا رهـا ميكني

از کتاب: راگ هزره ، فصل فیاض حمید ، بخش ،
فیاض حمید

همه ميگن عاقبت مــــرا رهـا ميكني
اگر رهــــــــا ميكني گنـــاه ميكني
همه ميگن ميــروي بگو چرا ميروي
ميـــــروي بازهم اشتبــــــاه ميكني
همه ميگن عشق تو عشق دوغين بود
اگر دروغيــــن بود چه كار ميكني
همه ميگن ميــروي بگو چرا ميروي
ميــــروي از دلــــم فــــرار ميـكني
بيــــا بـه عشقـــــم وفـــا كن وفـــا كن
مـرا تو از شب رها كن رهــــا كن
به سـوي خورشيــد صدا كن صدا كن
دواي دردم تـودردم دوا كن دوا كن
به جــــز تو يـاري نــــدارم نــــــدارم
تــوي تـــــو صبــر و قرارم قرارم
بهشت و بـــــاغ و بهـــــارم بهـــــارم
بمـــان بمـــان در كنــــارم كنـــارم