42

هوس منزل لیلا نتوداریونه من

از کتاب: راگ هزره ، فصل ناشناس ، بخش ،
ناشناس

هوس منزل لیلا نتوداریونه من
جگرگرمی سحرا نتوداریونه من
من جوان ساقیو توپیرکهن میکده ای
بزم ماتشنه و صحبا نتوداریونه من

به که با نورچراغ تهی دامان سازیم
تاقت جلوه ای سیما نتوداریونه من
دگر ازیوصف گمگشته سخن نتوان گفت
تپش خون ذلیخا نتوداریونه من

خذف بود که در ساحل دریا چید یم
دانه گهوریکتا نتوداریونه من