42

شیرین گفتار داری

از کتاب: راگ هزره ، فصل خرما شیرین ، بخش ،
خرما شیرین

رخ گلگون لب می گون چشم خمار داری
شیرین گفتار داری
عشوه و ناز و ادا خرامان رفتار داری
شیرین گفتار داری
عشوه و ناز و ادا خرامان رفتار داری
شیرین گفتار داری

دایم آخر تو چرا فکر مرا تنگ کردی
صدقه جمله فریب گله و نیرنگ کردی
گم کردی عشق کردی حیله کردی جنگ کردی
چقدر نازو ادا عاشقی و کار داری
شیرین گفتار داری

رخ گلگون لب می گون چشم خمار داری
شیرین گفتار داری
عشوه و ناز و ادا خرامان رفتار داری
شیرین گفتار داری

ای پری رو به نگاهت سری شوریده ای من
خاک پای تو بود روشنی دیده ای من
ای تسلی دل مسکین غم دیده ای من
چقدر نازو ادا عاشقی و کار داری
شیرین گفتار داری

رخ گلگون لب می گون چشم خمار داری
شیرین گفتار داری
عشوه و ناز و ادا خرامان رفتار داری
شیرین گفتار داری