42

عجیت داستان شد

از کتاب: راگ هزره ، فصل احسان امان ، بخش ،
احسان امان

عجیت داستان شد
فسانه های ما و تو
غریبه ای نشسته است
به خانه های ما وتو

نه روشنایی سحر
نه یک ستاره نه قمر
که برده شمع محفلی
شبانه های ما و تو