42

یکبار سلامت میکنم دل را بنامت میکنم

از کتاب: راگ هزره ، فصل هنگامه ، بخش ،
هنگامه

یکبار سلامت میکنم دل را بنامت میکنم
از عاشقی نوشتم نخوانده پاره کردی
تکه و پاره پاره کردی مثل ستاره کردی