42

سبزه بناز می آید محرم راز می آید

از کتاب: راگ هزره ، فصل شبنم ثریا ، بخش ،
شبنم ثریا

سبزه بناز می آید محرم راز می آید
از دل پردردام بشنو دل بگداز می آید
به باغ ما پری می آید امروز
به کار دلبری می آید امروز
صبر پرمیکند در سینه ای ما
بتاج افسری می آید امروز
سبزه بناز می آید...
نه مهتابی نه یاری نه بهاری
نه باغی نی گلی نی سبزه زاری
فقد مردی دو بیت می سراید
به زیری سایه ای دیواری یاری
سبزه بناز .....