42

قرصک

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرزانه ناز ، بخش ،
فرزانه ناز

ای مه قرصک بزنم تو رقص جانانه کنی
ای مه قرصک بزنم تو رقص جانانه کنی
ای مه قرصک بزنم تو رقص جانانه کنی
مره افسانه کنی، مره افسانه کنی، آخ مره افسانه کنی
با دو چشمان سیاهت گر به دلم خانه کنی
با دو چشمان سیاهت گر به دلم خانه کنی
مرا دیوانه کنی، مرا دیوانه کنی، آخ مرا دیوانه کنی

تو بیا تا برکت عطر سمن بو باشم
چشم آهو باشم
به کنارت بنشینم کجک آبرو باشم
گل خوشبو باشم
بخوانم قرصک نو، نشه برم بهانه کنی
بخوانم قرصک نو، نشه برم بهانه کنی
تو برم بهانه کنی، تو برم بهانه کنی، آخ تو برم بهانه کنی

ای مه قرصک بزنم تو رقص جانانه کنی
با دو چشمان سیاه گر به دلم خانه کنی
مرا دیوانه کنی، مرا دیوانه کنی، آخ مرا دیوانه کنی

به سریچه برسم تا مرا پیدا بکنی تو دل آسا بکنی
زیر باران بدوم تو هم تماشا بکنی چقه آشا بکنی
زلف افشان مرا تو گر برم شانه کنی
زلف افشان مرا تو گر برم شانه کنی
مرا دیوانه کنی، مرا دیوانه کنی، آخ مرا دیوانه کنی
مرا دیوانه کنی، مرا دیوانه کنی، آخ مرا دیوانه کنی