42

بيتاب شدم ساقي جامي ز شرابم ده

از کتاب: راگ هزره ، فصل حامد شکران ، بخش ،
حامد شکران

بيتاب شدم ساقي جامي ز شرابم ده
در آتشم از دستش برخيز و كبابم ده
تو باغ گلي يكسر من بلبل شيدايم
از باغ جمال خود يك برگ گلابم ده