42

یک قدم پیش یک قدم پس

از کتاب: راگ هزره ، فصل جاوید شریف ، بخش ،
جاوید شریف

یک قدم پیش یک قدم پس
نازنین میده بکن رقص
شانه بالا بزم آرا
مستی در چشما نت است
یک قدم پیش یک قدم پس
نازنین میده بکن رقص
پای وردار بیا بمیدان میده میده گل واری
همرایم بخوان گر دوبیتی بمثل بلبل واری
این قد بالا بلندت بخدا بی جوره است
خرمن موهای افشان بمثل سنبل واری
یک قدم پیش یک قدم پس
نازنین میده بکن رقص