42

بم بم بژبله بم

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ولی ، بخش ،
احمد ولی

بم بم بژبله بم بم بم بژبله بم

در خانه ای ما تا خوشو مانده قدم
بم بم بژبله بم بم بم بژبله بم

ای وای که کفانده باز بم سری بم
بم بم بژبله بم بم بم بژبله بم

دل ها همه خون است وپر از ناله وغم
بم بم بژبله بم بم بم بژبله بم