42

به عشقت آشنایم عهد بستم

از کتاب: راگ هزره ، فصل ژیلا ، بخش ،
ژیلا

به عشقت آشنایم عهد بستم
در دل را بروی غیر بستم
سرود عشق تو باشد نگاهم
بود ذولانه ات ذلف سیاهم
جهانت می شود روشن زعشقم
من آخر در ……………