42

یک بار سلامت میکنم

از کتاب: راگ هزره ، فصل مامون ، بخش ،
مامون

یک بار سلامت میکنم، دل را به نامت میکنم
از عاشقی نوشتم نخانده پاره کردی

تکه و پاره پاره مثل ستاره کردی
نوشتم، نوشتم، نوشت عاشق استم

چشمانت، چشمانت یار جان میپرستم
چشمانت، چشمانت ای گل میپرستم

همیشه، همیشه، همیشه یادگاری
بوی تو داره دستم اگر که زنده استم
به خاطر تو استم