42

یواش یواش

از کتاب: راگ هزره ، فصل نگینه امانقلوا ، بخش ،
نگینه امانقلوا

یواش یواش
جان فدا کنم برایش ،یواش یواش
گل فشانم سر راهش،یواش یواش

می شوم آب و اداهش یواش یواش
دل اسیرم مبطلاهش،یواش یواش

عطر خوشبو بزنم لاله به گیسو بزنم
سرمه به چشم سیاه وسمه به ابرو بزنم
یواش یواش

جان فدا کنم برایش ،یواش یواش
گل فشانم سر راهش،یواش یواش

می شوم آب و اداهش یواش یواش
دل اسیرم مبطلاهش،یواش یواش