42

چه دمبوره بنگیچه میان

از کتاب: راگ هزره ، فصل الیاس شهنا ، بخش ،
الیاس شهنا

چه چه چه چه
دمبوره بنگیچه
میان باغ و کوچه
خوش خوش صدا میپیچه
تال بابه قران و دمبوره ینگیچه

چشم لیلی به ناز است
بنگیچه گرم ساز است
دمبوریشه بنازم
که قصه گویی راز است

دمبوره تارو داره
بنگیچه یارو داره
از شب زلف یارش
با تارو کارو داره

خلاص کدم نمازه
بنگیچه سرکو سازه
که نغمه های تارت
دلها را می نوازه

بنگیچه کرده پیتو
بابه قرانه بشنو
می برند زنگهای دله
هردو به نغمه های نو