42

همگی پک بيراريم

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرهاد دریا ، بخش ،
فرهاد دریا

اگرازباميـــــان و قنـــــدهـــاريم همگی پک بيراريم
و يا از کابـل و بلــخ و تخـــاريم همگی پک بيراريم
اگر از لوگـر وغــزنی وغورات ويا هلمند وهـــرات
گرشک و پکتـــيا وننگـــرهاريم همگی پک بيراريم
اگر از وردک و نيمروزارزگان قــلات و همکناران
اگر ازکاپيســا و چــــاريـــکاريم همگی پک بيراريم
اگرازکندوز و بغـــلان ولغـــمان فــــراه وپکتيـــکايم
هميشــــه در پنـــــاه کــرديگاريم همگی پک بيراريم
اگرازبادغيس وفـارياب جوزجان بدخشــان وسمنگان
چنان دريک خط ودريک قطاريم همگی پک براريم.