42

جان لاليه! لاليه څو به مرورګرځې زمانه

راگ هزره رخشانه ، ،

جان لاليه! لاليه څو به مرورګرځې زمانه
يو ځلې راشه
بيا په خندا شه
په مينه مينه راته وګوره مينه

لاليه كله به پخلا شې
چې په خندا مې خواله راشې
ستا په يارۍ كې مې منلي تومتونه

راځه راځه د سرتګو توره
ستا بېلتانه كړم تكه توره
ټولې همزولې راته كاندي پېغورونه

سترګې راواړوه په مينه
خبر مې واخله نازنينه
سېلابه بيا مې اوښكې راغلې سېلابونه
جان لاليه لاليه څو به مرور ګرځې زمانه

كابل – نوى ښار

٢٠ / ١ / ١٣٤٤