42

من کی ام مشت خسی بر روی دریا تاخته

از کتاب: راگ هزره ، فصل ناشناس ، بخش ،
ناشناس

من چیستم؟ حکایت از یاد رفته ای
تصویری از جوانی بر باد رفته ای

من کی ام مشت خسی بر روی دریا تاخته
یا چو گردی بی سرو پایی به سحرا ساخته
موجه ای دریا بدوش قطره ای گمگشته ای
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟