42

نقره دندان

از کتاب: راگ هزره ، فصل رجا راهش ، بخش ،
رجا راهش

به سر چادر جالی یادم آمد
به تن کرته گلابی یادم آمد
سبیل بانه همی غم های زمانه
که عشق و نو جوانی یادم آمد
نقره دندان چشمکایش همچو جام
ابرو گگهای کمان - نازنین راحت جان
دخترک توت می چینه - بدست رنگ خینه
گهی از توت می چینه - گهی سویم می بینه
نقره دندان چشمکایش همچو جام

دلم از غم دلبر در گرفته - مرا محکم غمش در بر گرفته
فراقش میزنه بر جانم آتش - وجودم شعله پا تا سر گرفته
فراقش میزنه بر جانم آتش - وجودم شعله پا تا سر گرفته
نقره دندان چشمکایش همچو جام
ابرو گگهای کمان - نازنین راحت جان
دخترک توت می چینه - بدست رنگ خینه
گهی از توت می چینه - گهی سویم می بینه
نقره دندان چشمکایش همچو جام

گل رخسارت از یادم نمیره - شمع دیدارت از یادم نمیره
هزاران سوز عشق در سینه دارم - شرین گفتارت از یادم نمیره
هزاران سوز عشق در سینه دارم - شرین گفتارت از یادم نمیره
نقره دندان چشمکایش همچو جام
ابرو گگهای کمان - نازنین راحت جان
دخترک توت می چینه - بدست رنگ خینه
گهی از توت می چینه - گهی سویم می بینه
نقره دندان چشمکایش همچو جام