42

جگی جگی فرشته

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرزانه ناز ، بخش ،
فرزانه ناز

جگی جگی فرشته خدا پشت و پناهته
جگی جگی فرشته خدا پشت و پناهته
کم کو ناز و اداته بینم قد رسایته
کم کو ناز و اداته بینم قد رسایته

ناز تو به چند قهر تو به چند
ناز تو به چند قهر تو به چند
صدقه شوم صدایته

جگی جگی او بچه نیا تو دان باغچه
جگی جگی او بچه نیا تو دان باغچه
مره تو بدنام نکو نمیگیرم گپایته

ناز مه به چند قهر مه به چند
برو کم کو گپهایته

جگی جگی فرشته خدا پشت و پناهته
جگی جگی فرشته خدا پشت و پناهته

بالا کو پرده را سویت ببینم، نمیشه
همو خال بر رویت ببینم، نمیشه
نبینم خال تو سوزم و گویم
نبینم خال تو سوزم و گویم
خطا باشد دو ابرویت ببینم

ناز تا کی قهر تا کی
جور تو ای یار تا کی
ناز تو بسیار تا کی
عاشقت بیمار تا کی
از مه تو بیزار تا کی

من نخواهم تو بخواهی
از برای آشنایی
بهتر است باشد جدایی
مادرم میگه نیایی

جنگ تا کی ننگ تا کی
دست عاشق تنگ تا کی
معشوقت بی رنگ تا کی
عاشقت دل تنگ تا کی
دست زیر سنگ تا کی
دست زیر سنگ

جگی جگی یارمی یار وفا دارمی
جگی جگی یارمی یار وفا دارمی
صدقه ای رخسارمی تویی طلبگارمی
صدقه ای رخسارمی تویی طلبگارمی
صدقه ای رخسارمی تویی طلبگارمی