42

هسی په خوله واېم چی ښه تېریږي

راگ هزره شکیلا ناز ، ،
شکیلا ناز

هسی په خوله واېم چی ښه تېریږي
بغیر لتاوحت و نه تېریږي
هسی په خوله واېم چی ښه تېریږي
بغیر لتا وحت و نه تېریږي