42

عزیزم از تو من گپ ها شنیدم

از کتاب: راگ هزره ، فصل تواب آراش ، بخش ،
تواب آراش

عزیزم از تو من گپ ها شنیدم
چی گپ های تا و بالا شنیدم
نمیشه باورم اما شنیدم
نمیشه باورم اما شنیدم

خدا نخواسته باشه مرا نشناخته باشی
به همرای رقیبم ساخته باشی
مرا در دام غم انداخته باشی
به همرای رقیبم ساخته باشی

بغیر از هوای تو یاد تو دلبرم میل خواست ما چیست
بگو مهربان من جان من پیش تو کم و کاست ما چیست
خدا نخواسته باشه مرا نشناخته باشی
به همرای رقیبم ساخته باشی
مرا در دام غم انداخته باشی
به همرای رقیبم ساخته باشی

نمود صدای من وای من وای من تو اگر نباشی
گپ لحظه های من وای من وای من تو اگر نباشی
خدا نخواسته باشه مرا نشناخته باشی
به همرای رقیبم ساخته باشی
مرا در دام غم انداخته باشی
به همرای رقیبم ساخته باشی

عزیزم از تو من گپ ها شنیدم
چی گپ های تا و بالا شنیدم
نمیشه باورم اما شنیدم
نمیشه باورم اما شنیدم

خدا نخواسته باشه مرا نشناخته باشی
به همرای رقیبم ساخته باشی
مرا در دام غم انداخته باشی
به همرای رقیبم ساخته باشی