42

سری سترګی

راگ هزره هنرمند نابیدا ، ،
هنرمند نابیدا

سترګی دسری دي شوګیره
غم درباندي زوردی چه رانه لاړی هیواګیره
بل راباندی اور دی
شیتئ می وختی له خوا
سترګی سري دی بي خماره
غم می دی دواکوه
حال راته څرګنډ کړه
غم می ډیر شوله پخوانه
ارمان می وکاږه دلداره
ته راته دعا کوه
تاورانه مړوندکړه