42

نه دل مفتون دلبندی

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی
نه برمژگان من اشكی نه بر لبهای من آهی

نيابد محفلم گرمی نه از شمعی نه از جمعی
ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه باماهی

كيم من آرزو گم كرده ای تنها وسرگردان
نه آرامی نه اميدی نه همدردی نه همراهی

رهی تا چند سوزم در دل شبها چوكوكبها
به اقبال شرر نازم كه دارد عمر كوتاهی