42

غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است

از کتاب: راگ هزره ، فصل شکیب سوزان ، بخش ،
شکیب سوزان

غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است
غم های زندگی یکروز پایان است

مکن گله زدوری زعشق و ناصبوری
بباغ آرزو ها دل مست جوان است

غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است
غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است