42

شنیده ام

از کتاب: راگ هزره ، فصل تواب آراش ، بخش ،
تواب آراش

شنیده ام، شنیده ام که باز برگشته یی
تاج سر گشته یی
به باغ صبر ما ثمر گشته یی
شنیده ام، شنیده ام
چو شه سوار آمدی ناقرارآمدی
برای ختم انتظار آمدی
شنیده ام

شنیده ام که سازها تمام تکنواز ها
ترا سروده اند ای نهایت نیازها
سرود نو نو نو صدای نو نو نو
به خانه می آید هوای نو نو نو

شنیده ام، شنیده ام که باز برگشته یی
تاج سر گشته یی
به باغ صبر ما ثمر گشته یی
شنیده ام، شنیده ام
چو شه سوار آمدی ناقرارآمدی
برای ختم انتظار آمدی
شنیده ام

شنیده ام ستاره ها فتاده پیش پای تو
فرشته ها فرشته ها گشوده پر برای تو
تو جان پروازی چنان که به به به
زبان پروازی چنان که به به به

شنیده ام، شنیده ام که باز برگشته یی
تاج سر گشته یی
به باغ صبر ما ثمر گشته یی
شنیده ام، شنیده ام
چو شه سوار آمدی ناقرارآمدی
برای ختم انتظار آمدی
شنیده ام