42

گنگی شی

راگ هزره میرمن قمرگل ، ،
میرمن قمرگل

سپيني سپوژمي وايه آشنا به چیرته وينه
گنگی شی ولی،
گنگی شی ولی نه وایی حالونه

د کت په سر راته زلیژی