42

په لوی غرونه باندی راتو شو توفانونه

راگ هزره شکیلا ناز ، ،
شکیلا ناز

په لوی غرونه باندی راتو شو توفانونه
غړی وریگی مزه درته ش‍په وکړه ‍پاتی شه جانانه

په لوی غرونه باندی راتو شو توفانونه
غړی وریگی ای زما جانانه لاړومه باران دی

مسافري سخته خواری ده
مسافري سخته خواری ده
مسافري سخته خواری ده
مسافري سخته خواری ده
باران به اوري څوک به ځای نه ورکوينه
غړی وریگی مزه درته ش‍په وکړه ‍پاتی شه جانانه

باران داړری ما دمړه کړی
باران داړری ما دمړه کړی
باران داړری ما دمړه کړی
باران داړری ما دمړه کړی
په خندا رازم په ژړا بیا ګرزومه
غړی وریگی ای زما جانانه لاړومه باران دی