42

یادت بخیر با شد خواجه صفای کابل

از کتاب: راگ هزره ، فصل سید عمر ، بخش ،
سید عمر

یادت بخیر با شد خواجه صفای کابل
از شیوکی گرفته تا چار قلای کابل
از تیمنی گزشتیم تا شارنو رسیدیم
یک عمرو میله کردیم در باغ بالای کابل
بدل داروم بسی حرمان کابل
منم آشوفته وحیران کابل
فغانم میرسد بر آسمانها
زمین گیرم من از هجران کابل
اگر باشی هراتی یا مزار
اگر از کابل یا قندهار ی
ز غزنی یا که از بغلان وبلخی
چه حاصل اتحاد گر نداری
کابل کابل دور هستی کابل
در ملک های مردم دور هستی کابل