42

هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل

از کتاب: راگ هزره ، فصل رامين فضلي ، بخش ،
رامين فضلي

بی چون چرا که دل سپردم که در برهم باشیم
ساده ساده از من کناره گشتی چرا نمیفهمی
بی چون چرا که دل سپردم که در برهم باشیم
ساده ساده از من کناره گشتی چرا نمیفهمی

دوستت میدارم میدانی یا نی
در پهلوی من میمانی یا نی
روی دفترخاطرات خود
هرچی نوشتم از تو نوشتم
می خوانی یا نی، می خوانی یا نی
عزیزی دل من عبادت من چی چاره سازم بی دل
تو اگر نباشی حکایت دل نگفته میمانه

هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل
تو مثل قصه های ناتمامی ای دل ای دل
یکی از غم میترسد یکی ترسی ندارد
یکی هر لحظه عاشق یکی عاشق نمیشه
بگو آخر تو ازین ها کدامی ای دل ای دل
بگو آخر تو ازین ها کدامی ای دل ای دل

گهی این جا گهی آنجا نشستی
گهی پایین گهی بالا نشستی
گهی این جا گهی آنجا نشستی
گهی پایین گهی بالا نشستی
دل ای دل غیر کنج سینه ی من
نشستی هر کجا بی جا نشستی
هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل
تو مثل قصه های ناتمامی ای دل ای دل

هر کس هر کسی دارد یار نو رسیده دارد
هر کس هر کسی دارد یار نو رسیده دارد
زنجیر سر زلفت زنگ و جرسی دارد
زنگ و جرسی دارد
هر کس هر کسی دارد یار نو رسیده دارد
زنجیر سر زلفت زنگ و جرسی دارد
زنگ و جرسی دارد