42

یا رب امشب چه شب است

از کتاب: راگ هزره ، فصل استاد سرآهنگ ، بخش ،
استاد سرآهنگ

وطن از پیراهن نازک و زیبایی شود
یا رب امشب چه شب است