42

یاد آن سرو روان آید همی

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

یاد آن سرو روان آید همی
در تن من باز جان آید همی

پا نگیرم ز آستانت یک قدم
بر زمین گر آسمان آید همی

یاد آن سرو روان آید همی
در تن من باز جان آید همی

تا که آبرویت کمانش دیده ام
تیر در چشمم کمان آید همی

یاد آن سرو روان آید همی
در تن من باز جان آید همی